Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:12:42 | 250 lượt xem

Câu hỏi số 31656

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

: Phân tích 1 lượng este người ta thu được kết quả %C = 40 và %H = 6,66. Este này là

Phương án trả lời:
A.

metyl axetat

B.

metyl acrylat.

C.

metyl fomat.

D.

etyl propionat

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.