Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:26:17 | 89 lượt xem

Câu hỏi số 31659

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hợp chất hữu cơ mạch hở A có CTPT C4H8O2. A có thể là

Phương án trả lời:
A.

Axit hay este đơn chức no.

B.

Ancol 2 chức no có 1 liên kết π.

C.

Xeton hay anđehit no 2 chức

D.

A và B đúng.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.