Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:30:55 | 61 lượt xem

Câu hỏi số 31660

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mệnh đề không đúng là

Phương án trả lời:
A.

CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

B.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối

C.

CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

D.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.