Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:37:57 | 54 lượt xem

Câu hỏi số 31662

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Phương án trả lời:
A.

C2H5COOH

B.

HO-C2H4-CHO.

C.

CH3COOCH3

D.

HCOOC2H5

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.