Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:46:54 | 62 lượt xem

Câu hỏi số 31666

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi

Phương án trả lời:
A.

thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn nhiều

B.

thấp hơn do giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hiđro

C.

cao hơn do giữa các phân tử este có liên kết hiđro bền vững

D.

cao hơn do khối lượng phân tử của este lớn hơn nhiều

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.