Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:52:22 | 74 lượt xem

Câu hỏi số 31671

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Este etyl fomat có công thức là

Phương án trả lời:
A.

CH3COOCH3.

B.

HCOOC2H5.

C.

HCOOCH=CH2.

D.

HCOOCH3.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.