Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:53:38 | 81 lượt xem

Câu hỏi số 31672

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Este vinyl axetat có công thức là

Phương án trả lời:
A.

CH3COOCH=CH2.

B.

CH3COOCH3.

C.

CH2=CHCOOCH3.

D.

HCOOCH3.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.