Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
23/03/2018 | 15:29:01 | 5029 lượt xem

Câu hỏi số 32104

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Công thức hóa học của nước Svayde, dùng để hòa tan xenlulozơ là

Phương án trả lời:
A.

[Cu(NH3)4](OH)2

B.

[Zn(NH3)4](OH)2

C.

[Cu(NH3)2](OH)

D.

[Ag(NH3)2](OH)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.