Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/07/2018 | 10:32:49 | 212 lượt xem

Câu hỏi số 34190

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta?

Phương án trả lời:
A.

Nhiệt độ trung bình tháng VII trên cả nước đều cao

B.

Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ cao hơn cả nước

C.

Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Nam ra Bắc

D.

Nhiệt độ trung bình tháng I ở miền Bắc thấp hơn nhiều so với miền Nam

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét thấy nhiệt độ trung bình băn nước ta tăng dần từ Bắc vào Nam=> nhận xét không đúng với chế độ nhiệt nước ta là Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Nam ra Bắc.

Đáp án: C