Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:43:41 | 221 lượt xem

Câu hỏi số 34319

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

2010

2012

2013

2014

Kinh tế Nhà nước

633 187

702 017

735 442

765 247

Kinh tế ngoài Nhà nước

926 928

1 060 587

1 110 769

1 175 739

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

326 967

378 236

407 976

442 441

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 -2014?

Phương án trả lời:
A.

Tổng sản phẩm trong nước giữa các thành phần kinh tế tăng không đều

B.

Kinh tế Nhà nước lớn hơn so với Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

C.

Kinh tế ngoài Nhà nước tăng nhanh hơn so với Kinh tế Nhà nước

D.

Kinh tế Nhà nước tăng nhanh hơn Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy giai đoạn 2010 đến 2014,

Khu vực Kinh tế Nhà nước tăng từ 663187 tỉ đồng lên 765 247 tỉ đồng, tăng 765 247/663187 = 1,15 lần Khu vực Kinh tế Ngoài Nhà nước tăng từ 926 928 tỉ đồng lên 1 175 739 tỉ đồng, tăng 1 175 739 / 926 928 = 1,26 lần

Khu vực Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 326 967 lên 442 441 tỉ đồng, tăng 442 441 / 326 967 = 1,35 lần

=> Kinh tế Nhà nước tăng chậm hơn Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án: D