Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:43:41 | 288 lượt xem

Câu hỏi số 34319

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

2010

2012

2013

2014

Kinh tế Nhà nước

633 187

702 017

735 442

765 247

Kinh tế ngoài Nhà nước

926 928

1 060 587

1 110 769

1 175 739

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

326 967

378 236

407 976

442 441

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 -2014?

Phương án trả lời:
A.

Tổng sản phẩm trong nước giữa các thành phần kinh tế tăng không đều

B.

Kinh tế Nhà nước lớn hơn so với Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

C.

Kinh tế ngoài Nhà nước tăng nhanh hơn so với Kinh tế Nhà nước

D.

Kinh tế Nhà nước tăng nhanh hơn Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.