Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:55:39 | 210 lượt xem

Câu hỏi số 34327

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cho biểu đồ

TỈ SUẤT SINH THÔ CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC THỜI KÌ 1950 - 2015

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950-2015?

Phương án trả lời:
A.

Toàn thế giới và 2 nhóm nước đều giảm, nhóm nước phát triển giảm nhanh nhất

B.

Các nước phát triển cao hơn và giảm chậm hơn các nước đang phát triển

C.

Các nước phát triển thấp hơn và giảm nhanh hơn so với toàn thế giới

D.

Các nước đang phát triển cao hơn và giảm nhanh hơn so với toàn thế giới

Căn cứ vào biểu đồ đã cho, nhận thấy các nước phát triển có tỉ suất sinh thô thấp hơn và giảm chậm hơn các nước đang phát triển.

=> nhận xét không đúng là Các nước phát triển cao hơn và giảm chậm hơn các nước đang phát triển

Đáp án: B