Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 10:54:17 | 177 lượt xem

Câu hỏi số 34382

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân Đảng là:

Phương án trả lời:
A.

Chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin

B.

Tập trung phát triển lực lượng cách mạng

C.

Chú trọng xây dựng tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng

D.

Tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.