Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 10:58:28 | 155 lượt xem

Câu hỏi số 34383

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng được xây dựng trên những văn kiện lịch sử nào:

Phương án trả lời:
A.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“

B.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Toàn quốc kháng chiến“

C.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“

D.

Chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.