Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 11:22:22 | 141 lượt xem

Câu hỏi số 34390

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tinh quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau này của cách mạng Việt Nam?

Phương án trả lời:
A.

Vì đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo

B.

Vì đã lãnh đạo đấu tranh cho độc lập dân tộc

C.

Vì với đường lối đúng đắn của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

D.

Vì đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng tháng Tám năm 1945

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.