Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:45:48 | 152 lượt xem

Câu hỏi số 34434

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ngay từ năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với tên gọi:

Phương án trả lời:
A.

Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

D.

Mặt trận Việt Minh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.