Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:57:37 | 102 lượt xem

Câu hỏi số 34437

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

Sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, nhân dân Campuchia phải thực hiện nhiệm vụ gì?

Phương án trả lời:
A.

Đấu tranh chống lại lực lượng Khơ-me đỏ

B.

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc

C.

Thống nhất đất nước

D.

Bước vào thời kì trung lập xây dựng đất nước

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.