Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:57:37 | 71 lượt xem

Câu hỏi số 34437

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

Sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, nhân dân Campuchia phải thực hiện nhiệm vụ gì?

Phương án trả lời:
A.

Đấu tranh chống lại lực lượng Khơ-me đỏ

B.

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc

C.

Thống nhất đất nước

D.

Bước vào thời kì trung lập xây dựng đất nước

Đáp án: A