Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 16:01:23 | 150 lượt xem

Câu hỏi số 34441

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khi chiến tranh thế giới thứ thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:

Phương án trả lời:
A.

Đòi Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam

B.

Rút vào hoạt động bí mật chuẩn bị cho cao trào mới

C.

Phát động quần chúng tổng khởi nghĩa giành chính quyền

D.

Liên minh với Pháp chống Nhật

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.