Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 16:08:05 | 140 lượt xem

Câu hỏi số 34444

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm mới của Hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941 so với Hội nghị BCHTW Đảng tháng 11/1939 là:

Phương án trả lời:
A.

Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

B.

Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

C.

Tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, thực hiện giảm tô giảm thuế

D.

Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.