Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
16/08/2018 | 13:52:31 | 916 lượt xem

Câu hỏi số 34935

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm mới nối bật nhất trong quan hệ quốc tế giữa các nước lớn (1919 - 1929) là

Phương án trả lời:
A.

các nước đế quốc đối đầu với Liên Xô.

B.

các nước đế quốc mâu thuẫn gay gắt với nhau về vấn đề thuộc địa

C.

các nước tư bản “trẻ” mâu thuẫn gay gắt với các nước tư bản “già”.

D.

các nước đế quốc bại trận mâu thuẫn với các nước đé quốc thắng trận.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.