Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
05/03/2019 | 15:41:40 | 97 lượt xem

Câu hỏi số 36696

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

 ___________ TV for the last four hours? Turn it off and get some exercise. 

Phương án trả lời:
A.

Do you watch

B.

Are you watching

C.

Did you watch

D.

Have you been watching

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.