Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
14/06/2019 | 14:30:08 | 79 lượt xem

Câu hỏi số 37043

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 thể hiện ở

Phương án trả lời:
A.

đường lối, nhiệm vụ cách mạng

B.

nhiệm vụ, lực lượng cách mạng

C.

Mục tiêu và hình thức đấu tranh

D.

lực lượng tham gia và giai cấp lãnh đạo

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.