Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 09:59:22 | 192 lượt xem

Câu hỏi số 48245

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Với mọi giá trị của x thì giá trị của biểu thức \(2x(3x-1)-6x(x+1)+(3+8x)\) là:

Phương án trả lời:
A.

2

B.

34

C.

4

D.

Một đáp số khác 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.