Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:06:30 | 126 lượt xem

Câu hỏi số 48250

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Nếu c là hằng số và \((x+2)(x+3) = x^2 +cx +6\) thì c bằng:

Phương án trả lời:
A.

-5

B.

-3

C.

-1

D.

5

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.