Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:23:54 | 467 lượt xem

Câu hỏi số 48252

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Điền số vào chỗ chấm sau:

1000; 3000; 5000; .....; 9000

Phương án trả lời:
A.

4000

B.

6000

C.

7000

D.

8000

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.