Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:30:05 | 366 lượt xem

Câu hỏi số 48261

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : ... = .....

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là:

Phương án trả lời:
A.

185 : 5 = 37; 37

B.

 185 : 5 = 39; 39

C.

185 : 5 = 47; 47

D.

185 : 5 = 27; 27

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.