Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:31:32 | 230 lượt xem

Câu hỏi số 48263

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Viết thành tổng các câu sau. Hãy chọn câu trả lời đúng?

75387 = ........

Phương án trả lời:
A.

70000 + 5000 + 300 + 80 + 7

B.

7000 + 5000 + 30 + 80 + 7

C.

70000 + 5000 + 30 + 800 + 7

D.

7000 + 5000 + 3000 + 80 + 7

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.