Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 18:16:10 | 309 lượt xem

Câu hỏi số 50947

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án là một trong những nội dung của quyền nào dưới đây?

Phương án trả lời:
A.

Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

B.

Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân

C.

Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

D.

Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.