Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 18:32:37 | 290 lượt xem

Câu hỏi số 50958

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo

Phương án trả lời:
A.

quy định của pháp luật

B.

gia đình và đoàn thể

C.

khu dân cư và gia đình

D.

tập thể và cộng đồng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.