Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:17:30 | 1411 lượt xem

Câu hỏi số 51232

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Question 1: David is thanking Mai for her advice. - David: "Thank you for your advice, Mai."

- Mai: “____________”

Phương án trả lời:
A.

That's not good

B.

Same to you

C.

Good idea

D.

You're welcome

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.