Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:25:07 | 272 lượt xem

Câu hỏi số 51236

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Phương án trả lời:
A.

colourful

B.

amazing

C.

difficult

D.

positive

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.