Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:26:26 | 187 lượt xem

Câu hỏi số 51237

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Phương án trả lời:
A.

picture

B.

advice

C.

story

D.

money

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.