Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:27:32 | 501 lượt xem

Câu hỏi số 51238

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Phương án trả lời:
A.

date

B.

make

C.

thank

D.

place

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.