Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:30:40 | 412 lượt xem

Câu hỏi số 51240

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

We have to walk quickly, otherwise, we will miss the train.

Phương án trả lời:
A.

fast

B.

slowly

C.

far

D.

easily

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.