Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:34:39 | 390 lượt xem

Câu hỏi số 51242

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

She found herself more confident after performing several times on stage.

Phương án trả lời:
A.

shy

B.

brave

C.

sure

D.

calm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.