Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:35:55 | 274 lượt xem

Câu hỏi số 51243

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Using this new software can be tricky at first, but you'll soon get the hang of it.

Phương án trả lời:
A.

fail to learn how to use it

B.

install it successfully

C.

be able to design a new one

D.

get bored with it

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.