Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:37:06 | 809 lượt xem

Câu hỏi số 51244

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Huy helped the old man to__________ the bus.

Phương án trả lời:
A.

get off

B.

make off

C.

give off

D.

take off

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.