Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:38:14 | 491 lượt xem

Câu hỏi số 51245

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The exercise is easy,_______?

Phương án trả lời:
A.

does it

B.

wasn't it

C.

isn't it

D.

was it

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.