Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:39:33 | 461 lượt xem

Câu hỏi số 51246

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The night before the party, I stayed up late to_______ everything ready.

Phương án trả lời:
A.

use

B.

do

C.

become

D.

get

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.