Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:40:48 | 379 lượt xem

Câu hỏi số 51247

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The children__________ football when it started to rain.

Phương án trả lời:
A.

have played

B.

were playing

C.

are playing

D.

play

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.