Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:42:01 | 622 lượt xem

Câu hỏi số 51248

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

To his colleagues' surprise, John_________ himself rudely at the party last night.

Phương án trả lời:
A.

conflicted

B.

confined

C.

conducted

D.

converted

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.