Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:43:29 | 459 lượt xem

Câu hỏi số 51249

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mike tried to sort out the problem, but he just________ a blank.

Phương án trả lời:
A.

painted

B.

filled

C.

drew

D.

wrote

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.