Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:45:57 | 240 lượt xem

Câu hỏi số 51250

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Tim started_______ his living by working as a waiter at a restaurant.

Phương án trả lời:
A.

paying

B.

giving

C.

earning

D.

winning

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.