Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:47:09 | 133 lượt xem

Câu hỏi số 51251

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The trees____ in our schoolyard yesterday.

Phương án trả lời:
A.

were planting

B.

were planted

C.

plant

D.

have planted

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.