Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:48:41 | 495 lượt xem

Câu hỏi số 51252

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Be careful, Nam. The water is __________ here.

Phương án trả lời:
A.

deepen

B.

deeply

C.

deep

D.

depth

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.