Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:50:54 | 230 lượt xem

Câu hỏi số 51254

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The singer is famous all over the country _________ she sings and dances beautifully.

Phương án trả lời:
A.

despite

B.

because of

C.

because

D.

although

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.