Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:52:14 | 388 lượt xem

Câu hỏi số 51255

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I saw a_________ car in the street yesterday.

Phương án trả lời:
A.

beautiful black Vietnamese

B.

Vietnamese black beautiful

C.

black Vietnamese beautiful

D.

beautiful Vietnamese black

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.