Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:53:34 | 246 lượt xem

Câu hỏi số 51256

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

________, she will hold a party to celebrate the event.

Phương án trả lời:
A.

When Sofia was moving into her new house

B.

When Sofia had moved into her new house

C.

When Sofia moved into her new house

D.

When Sofia moves into her new house

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.