Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:54:57 | 190 lượt xem

Câu hỏi số 51257

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My friend is going to study at a famous university _________September.

Phương án trả lời:
A.

at

B.

on

C.

with

D.

in

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.