Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 10:56:16 | 440 lượt xem

Câu hỏi số 51258

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

__________ high school, he took the entrance examination to a university.

Phương án trả lời:
A.

Having finished

B.

Have finished

C.

Have been finished

D.

Have been finishing

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.