Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 11:38:19 | 296 lượt xem

Câu hỏi số 51276

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Kate goes out for a coffee with her classmates last weekend.

Phương án trả lời:
A.

goes

B.

with

C.

classmates

D.

weekend

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.